چرا آموزش سخنرانی برای همه مردم مهم است ؟ دلیل مهارت اندوزی در سخنوری چیست؟

مدرسه سخن : چرا در کلاس آموزش سخنرانی و سخنوری شرکت می کنیم؟ از دکتر فریبا علومی یزدی لزوم مهارت اندوزی در سخنوری چیست؟ خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن می تواند تمدن و فرهنگ یک ملت ، یک جامعه ، یک کشور و یک سرزمین را نشان بدهد، بشناساند و به دنیا معرفی کند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید