وزیر دفاع آمریکا هم ایران را تهدید کرد و هم جُک همه گزینه ها رو میز است را گفت

وزیر دفاع آمریکا هم ایران را تهدید کرد و هم جُک همه گزینه ها رو میز است را گفت ولی کسی نخندید!
ویدیوهای مرتبط