وحید هاشمیان کی‌روش به تیم ملی نظم داد و دفاع مستحکمی ساخت | بازم مثل همیشه

صحبت های وحید هاشمیان درباره تاثیر کی روش بر فوتبال ایران
ویدیوهای مرتبط