مهندس سلیمانی - حمل و نقل جاده ای محروم است (سال ۱۳۸۴)

مهندس سلیمانی - بخش حمل و نقل جاده ای محروم است (سال 1384 جمع تشکل های صنفی کشور)
ویدیوهای مرتبط