کمک مامور نیروی انتظامی به پیرمرد آسیب دیده در تجمع امروز

فیلمی از کمک مامور نیروی انتظامی به پیرمرد آسیب دیده در تجمع امروز در اصفهان : پايگاه خبري نيک رو :
ویدیوهای مرتبط