☆ میکس ریتی جونم ☆ کپی = هک

☆ کپی از کسی نکردم پس بی کار شدین☆ نگی کپی کار ☆ سلام خوشملم کپی ممنوع هست ☆ ☆ ولی بازنش آزاد هست ☆ ☆کپی کنید سوژ می شید ☆