کاردرمانی انگشتان(درجهت بازشدن) 09014949396

کاردرمانی دست همی پلژی... درگیری یکطرف بدن... درمان سکته مغزی_ام اس_فلج ارب_فلج بلز_کمک به گردن گیری نوزادان_نسستن_ایستادن..درمان آنلاین.. ویزیت درمنزل استان گلستان. بندرترکمن. گمیشان
ویدیوهای مرتبط