عبور مار پیتون بزرگ از جاده که منجر به مسدود شدن آن و ترافیک شده است

عبور مار پیتون دو متری از جاده ای در هند، ایالات کرالا که رانندگان توقف کرده تا مار عبور کند باعث تعجب همگان دیدن این مار چون در این ایالت عبور مار از جاده رایج نیست
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید