شهادتت مبارک ... شهدا شرمنده ایم

شهادتت مبارک شهادت افتخار است شهدا شرمنده و روسیاه ایم