سرگردپاسدارحسین مباشری(جانشین سپاه احمدابن موسی شیرازشد)-آفتاب نیوز.

آفتاب نیوز.سرگردپاسداربرادرحسین مباشری(جانشین کل ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت احمدابن موسی(ع)شیرازشد) | به روایت عکس 1400/11/7 .باتشکراز:سرهنگ صادقی(جانشین سابق ناحیه)-ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت احمدابن موسی(ع)شیراز.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید