سنگ حالب اورژانسی

درد سنگ حالب با درد زایمان برابری دارد و به خاطر همین یکی از اورژانس های ارولوژی است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید