آیا این نشانه ای از هَستُمندهای کیهانیست؟

در ویدیویی که بر بسته به ژانویه سال 2022 است و در اینجا می بینید ، یک چیز الکترومغناتیسی(مغناظیس در فارسی نادرست است) در فاصله چهار سال فروغی از زمین یافت شده است. آیا این چیز سرزمین هَستُمند(موجود)های کیهانی است؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید