طلاق _ جدایی _ابوذریعقوبی راهکارهفتم برای کندن برچسب طلاق

طلاق _ جدایی _ابوذریعقوبی رابطه ها باید ساخته شوند، نه اینکه هر رابطه ایی از راه رسیدبا تمام وجود آن را تایید کنیم.همین اشتباهات کوچک مشکلات بزرگ را بوجود می آورد.
ویدیوهای مرتبط