(- ١٩ ٥٥) ٩٩/١١/١٢ اقتصادی برگزیده تکذیب شایعه کم شدن حقوق معلمان حق التدریس

(- ١٩:٥٥) ٩٩/١١/١٢ اقتصادی برگزیده تکذیب شایعه کم شدن حقوق معلمان حق التدریس
ویدیوهای مرتبط