اموزش و ببین فاطی

اینم اموزش هس این + خب وقتی که میزنیش اولی هس دیگه اونجا هم نیس میخوای بزنگی اونجا هم نی فقط این انگلیسی که نوشتع واتساپ
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید