اثر دارو بر روی سلول عضله صاف شریانی ریوی

به صورت real time. این ویدیو به وسیله دستگاه 3D Cell Explorer گرفته شده است. منبع تلگرام:@sckmu
ویدیوهای مرتبط