وزیر کشور در پرند ۳۰ مصوبه برای تأمین نیازها و توسعه شهر پرند تصویب شد

وحیدی تصریح کرد: در حدود 30 مصوبه در این حوزه‌ها مطرح شده که باید پیگیری شده و بر اساس زمان‌بندی مناسب اجرایی شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید