چرا برای حجاب نباید از رنگ شاد استفاده کرد؟

مگه رنگ مشکی افسردگی نمیاره؟حتماً #ببینید این خانم چه زیبا جواب میده!
ویدیوهای مرتبط