26 وقتی می گوییم افراد با تمایزیافتگی یکسان با هم وارد رابطه می شوند، یک واقعیت ، چون رابطه مجموعه ای است از نیاز و ارضای نیاز

ویدیو 26 وقتی می گوییم افراد با تمایزیافتگی یکسان با هم وارد رابطه می شوند، یک واقعیت ، چون رابطه مجموعه ای است از نیاز و ارضای نیاز از کانال فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
ویدیوهای مرتبط