تحقیقات مهندس حسین دژاکام در خصوص سایر بیماری ها (بخش دوم)

مصاحبه با مهندس حسین دژاکام در خصوص تحقیقات کنگره60 در مورد سایر بیماری‌ها
ویدیوهای مرتبط