گربه‌ماهی تیزدندان آفریقایی

گربه‌ماهی تیزدندان آفریقایی (Clarias gariepinus)، که به آن گربه‌ماهی کلارین هم می‌گویند از گربه‌ماهیانی است که توانایی تنفس از هوای بیرون آب را دارد. این ماهی با وجود اسمش، مختص آفریقا نیست و کشورهای نزدیک ایران مثل پاکستان و هند و نیز کشورهای آمریکای جنوبی مثل برزیل نیز این ماهی را دارند. این ماهی از دهه 1970 پرورش نیز داده می‌شود. در ایران نیز تحقیقاتی روی این ماهی صورت پذیرفته است. در محیط پرورشی رشد سریع یمی‌کند و می‌توان آنرا با ضایعات کشاورزی تغذیه نمود. سخت‌جان است و شرایط بد کیفی آب را تحمل می‌کند. می‌توان آنرا بصورت متراکم پرورش داد و ممکن است تا 16 تن در هکتار برداشت داشته باشد که رقمی عالی است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید