چپ شدن مینی بوس حامل کارگران در بزرگراه کنگان - سیراف

امروز یکشنبه 23 آبان 1400 مینی بوس حامل کارگران در بزرگراه کنگان- سیراف واژگون شده که هنوز جزییاتی از تلفات این حادثه گزارش نشده است.
ویدیوهای مرتبط