مرگ رستم، غمبارترین داستان شاهنامه

به گزارش گلونی داستان پایان زندگی رستم اینگونه حکایت می‌شود که رستم و رخش در چاهی پر از تیغ که شغاد فراهم کرده بود، می‌افتند.
ویدیوهای مرتبط