ایران گردو | رد روش نایلون پیچی درخت گردو برای محافظت از سرما | گردوی پیوندی

ایران گردو بزرگترین تولیدکننده نهال_گردوی پیوندی ایران ارسال به سراسر کشور سری صبح ایام غیرتعطیل 04436333282 04436337936 خوی میدان کشاورز اول خیابان کوچری اول کوچه شهیدورمزیار
ویدیوهای مرتبط