انیمه ی مدرسه ی قهرمانانه ی من جستجو از کشور آی

در این انیمه با آلمایت به سفری به شهر آی میرن که در اونجا تمام دانشمندان و خانواده هایشان زنگی می کنند اونجا آلمایت یا دیو که دوست قدیمیش هست روبه رو می شه و میدوریا مجبور میشه که با تبکار ها بجنگه ....
ویدیوهای مرتبط