ببر سیبری ، زیبایی های حیات وحش

یک ببر سیبری ماده می خوابه و توله هاش یکی یکی میان که کنار مادرشون بخوابن. باغ وحش هاماماتسو ، شیزوکا ، ژاپن حمایت از کانال شادجهان
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید