واسه اینکه بهتر خودت بشناسی اینو ببین

هر انسان در ضمیرش آیینه ای است که تصویر خودش را در آن می بیند . عزت نفس ، یک احساس است. احساسی که انسان از خود دارد و بدان که اولین ایستگاه موفقیت شما است. عزت نفس بدین معنی است که انسان چقدر برای خود ارزش و احترام قائل است. به خود چگونه می اندیشی ؟ چه احساسی از خود داری ؟ چقدر احساس عظمت و بزرگی در وجود خود میکنی؟ عزت نفس دقیقا حاصل خودشناسی است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید