قصه های معتادان کارتن خواب

این تیزر ،معرفی مجموعه قصه های سفیدو سیاه است که سرنوشت ۲۶ معتاد کارتن خواب و دلایل اعتیاد آنهارا از منظر کاستی های خانوادگی بررسی مینماید .
ویدیوهای مرتبط