تگرگ شدید درنهبندان

این تگرگ که از روزگذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد وبسیاری ازمنازل مردم نهبندان را تخریب کرده است وچنین پدیده ای درهیچ کجای دنیا تابحال سابقه نداشته است
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید