رزمایش مرکب کمربند امنیت ۲۰۲۲

اقتدار نظامی نیروهای مسلح ایران ، روسیه و چین در رزمایش دریایی کمربند امنیت ۲۰۲۲
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید