حقیر در مقابل چنین نوجوانان و بزرگ مردانِ کوچک که ادامه دهنده همان نوجوانان در د

حقیر در مقابل چنین نوجوانان و بزرگ مردانِ کوچک که ادامه دهنده همان نوجوانان در دفاع مقدس هستند ، سر تعظیم فرود آورده و به آنها افتخار میکنم و احساس عقب ماندگی دارم
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید