Shocking Ghost Videos | Real Ghost Caught in the middle | Scary Videos

در جهان هستی همواره اتفاقات و حوادثی رخ می دهند که علم بشر از توضیح آنها ناتوان است . روح ، ارواح ، اجنه ، موجودات فضایی و یوفوها و ده ها مورد دیگر که بعضی انسان ها به آنها اعتقاد شدید دارند و بعضی دیگر همواره آنها را رد می کنند . چیزی که مشخص هست این هست که اتفاقاتی در پیرامون ما حادث می شود که ما واقعا هیچ اشرافی بر آنها نداریم و هیچ توضیح منطقی برای آنها پیدا نخواهیم کرد . در این مجموعه ویدیوهایی قرار داده می شود از همین اتفاقات غیر قابل توضیح . ما این ویدیوها رو نه رد می کنیم نه آنها را تایید می کنیم .