پرونده سفر استانی به مازندران؛ وقتی درخت امید پروانه ها جوانه می زند

پیرو سفرهای استانی خانه ای بی، به منظور بازدید از منازل بیماران پروانه ای هفته گذشته شانزدهم بهمن ماه همراه تیم مددکاری اجتماعی به شهرستان های استان مازندران سفر کردیم. مدیرعامل خانه ای بی به همراه تیم مددکاری اجتماعی خانه ای بی راهی این سفر شدند تا از نزدیک و در لحظه در جریان وضعیت زندگی بیماران پروانه ای قرار بگیرند. بیماران پروانه ای بارها ثابت کرده اند که کم نمی آورند و آن ها خلاف هجوم درد پی رویاهایشان را می گیرند. می خواهید ببنید چگونه؟ پس تماشای این روایت قهرمانانه را از دست ندهید
ویدیوهای مرتبط