کلیپ شکست کرونا. کلیپ زیبا. با امید کرونا را شکست میدهیم. کلیپ کرونا

تهی، کننده و گوینده: شیدا اصغرزاده. به پیام این اثر ایمان دارم... و همچنین، حس نوع دوستی شما.. بیاید حس خوب این اثر را همه با هم تقسیم کنیم..تا آنجا که می توانیم..به دور دستها..یا همین نزدیک خودمان.
ویدیوهای مرتبط