این پیرمرد ۱۰۱ ساله اردبیلی، کرونا را شکست داد!

ویدیو این پیرمرد ۱۰۱ ساله اردبیلی، کرونا را شکست داد! از کانال فرتاک
ویدیوهای مرتبط