اتحاد شیعه و سنی و مسیحیت در تظاهرات لبنان و تشویق مردم در تظاهرات لبنان

اتحاد شیعه و سنی و مسیحیت در تظاهرات لبنان و تشویق مردم در تظاهرات لبنان هیچ حاشیه ای نمیتواند اتحاد مردم را در لبنان بشکند و اگر هم اعتراضی دارند در کنار یکصدا هستند @Bisimchimedia
ویدیوهای مرتبط