با ایست قلبی چه کنیم؟

وقتی شخصی دچار ایست قلبی می شود بهترین کار شروع سریع عملیات احیای قلبی ریوی هست. بر اساس تحقیقات پزشکان مشخص شده است که تاثیر ماساژ قلبی در بازگشت بیمار بیشتر از تنفس مصنوعی (دهان به دهان) می باشد لذا در اسرع وقت با فشردن وسط استخوان جناغ بیمار به سمت پایین و با سرعت 120 بار در دقیقه به نجات جان وی اقدام کنیم.البته همزمان با شروع احیا بایستی با شماره 115 برای امدادخواهی از اورژانس پیش بیمارستانی تماس بگیرید یا از دیگران بخواهید تا تماس بگیرند.
ویدیوهای مرتبط