بزنگاه تجارت -8 | چطور ثروت نفتی بریتانیایی ها از دست رفت / هشدار برای ایران

بعد از کشف میادین نفتی در دریای شمال، نروژ و بریتانیا دو سیاست متفاوت را در قبال درآمدهای نفتی شان در پیش گرفتند که نتیجه آن از دست رفتن ثروت بریتانیای ها و معتبرترین توسعه ارزی برای نروژی ها بود.
ویدیوهای مرتبط