تکذیب شایعه ای پر سروصدا در فضای مجازی

تکذیب شایعه ای که چند روز است در فضای مجازی حسابی سروصدا کرده است.
ویدیوهای مرتبط