جوجه کشی موفق بوقلمون به کمک دستگاه جوجه کشی فاخته

جوجه کشی موفق بوقلمون برنز انگلیسی و هچ 97درصدی به کمک دستگاه جوجه کشی M-504 فاخته
ویدیوهای مرتبط