لازم نیست ادم بزرگی باشیم همین که انسان باشیم کافیه

سعی کنیم انسانیت داشته باشیم........
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید