تصمیم گیری های نادرست در دوران اوج ویروس کرونا

گفتگو با دکتر حمید سوری، اپیدمیولوژیست درباره تصمیم گیری های نادرست در دوران اوج ویروس کرونا. خلاصه قسمت سوم.برای دیدن برنامه کامل به آدرس مراجعه نمایید.
ویدیوهای مرتبط