معافیت صفر اظهارنامه عملکرد و نرخ صفر مالیات

مفهوم نرخ صفر مالیاتی: شخص تعیین کننده قانون به جهت بهبود وضع اقتصادی و پشتیبانی از بخش های تولیدی و پیشگیری از ورشکستگی مشاغل شخصی و بیشتر شدن موقعیت های شغلی، موضوعی در باب مشخص کردن مالیات بیان می کند که از آن به اسم نرخ صفر مالیاتی یاد می شود. این نرخ به این معنی است که شخص تعیین کننده قانون با به کارگیری سیاست های مالیاتی و اقتصادی و برای پشتیبانی از تولید کننده و سرمایه گذار، در یک مدت زمان مشخص این افراد را از پرداخت مالیات معاف می کند. مدت زمان این معافیت به واسطه شخص قانون گذار مشخص می شود. شرکت حسابداری نارون حساب
ویدیوهای مرتبط