گشت و گذاری در تهران سال ۱۳۳۵ / Tehran . Iran 1956

گشت و گذاری در تهران سال ۱۳۳۵ / Tehran . Iran 1956