تجمع مردم کنار بیمارستان محل فوت استاد شجریان

استاد شجریان در بیمارستان جم فوت کرد
ویدیوهای مرتبط