خلوتی با خدا

خدایا تو اول عاشق من میشی که من ب دلم یاد تو می افته
ویدیوهای مرتبط