چند نفر در اعتراضات اخیر کشته شدند؟

چند نفر در اعتراضات اخیر کشته شدند؟
ویدیوهای مرتبط