مهربانی زبانی است که ناشنوایان می توانند بشنوند و نابینایان می توانند ببینند. ” مارک تواین “

مهربانی زبانی است که ناشنوایان می توانند بشنوند و نابینایان می توانند ببینند. ” مارک تواین “
ویدیوهای مرتبط