فیلم تصادفی که این بار به موقع بود! / پلیس و خبرنگار شانس سمنانی آوردند

خبرنگار و پلیس سمنانی در هنگام گزارش نزدیک بود تصادف کنند. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید