جنگل‌های نپال طعمه حریق شده است

نپال با بدترین آتش سوزی های جنگل در سالهای گذشته مبارزه می کند.
ویدیوهای مرتبط